Memo1.jpg

Nek' vam svaki novi dan, ekološki čist i zdrav, bude suncem obasjan !!!

NAZIV VRTIĆA: "EKO BAJKA"

 

DIREKTOR/DIREKTORICA: POPOVIĆ ABELA

                                                                                                                        email: jpuekopv@t-com.me

                                                                                                                        Br. telefona: 067 400 549

 

 

KOORDINATORKA:                  KATARINA MITROVSKA

                                                                                                                       email: katarinamitrovska@hotmail.com

                                                                                                                       Br. telefona: 067 633 106

 

Od kada škola sprovodi progam Eko-škole: Pilot projekat 2017 godine, a naše akivnosti od 2002. god.

Prijavu popunila: Katarina Mitrovska

 

KORAK 1: EKO ODBOR

 

ČLANOVI EKO ODBORA:

 

UPRAVA VRTIĆA:             POPOVIĆ ABELA

PEDAGOG:                           Mitrovska Katarina

EKO KOORDINATOR:   Kondo Mirela

                                                     Mitrosvka Katarina

                                                     Čelebić Adnana

 

TIM ZA EKOLOŠKE PROJEKTE: Ljiljanić Jelena

                                                                 Dragaš Ivana

                                                                 Džarić Ana

                                                                 Marković Mirjana

                                                                 Božović Dragana

                                                                 Anđelić Vukica

                                                                 Vraneš Zorica;

 

IZ LOKALNE ZAJEDNICE:      ŠubariĆ Dragan

                                                                 Krezović Dana

                                                                 Otašević Olgica

                                                                 Gradsko zelenilo;

 

NVO                                                      Macanović Željko;

 

Predstavnik savjeta roditelja:  Katan Ilda;

Predstavnik medija:                      Gogić Vinka;

Predškolci – eko patrole:           Anđelić David, Bambur Rejan, Čogurić Dunja, Lončar Jovana, Sekulić Dunja,                                                                 Tanjević Kosta, Tarić Kan, Tursumović Kerim, Drgašević Ana, Milikić Marijana,
                                                                 Vojinović Sara, Aničić Irina, Aranitović Anđela, Čolović Dijana i Perković Konstantin.

 

Objasnite kako se odvijaju sastanci Odbora Eko - škole?

 

Ko je predsjedavao/organizovao sastanke?

 Direktorica Popović Abela , koordinatori

Ko vodi zapisnike/bilješke na sastancima?

 koordinatori

Koliko se često vaš tim sastajao do sada?

 Zavisno od aktivnosti koje se sprovode

Koliko puta su roditelji, volonteri ili drugi članovi van škole prisustvovali sastancima do sada?

 Fokus na uključivanje roditelja i drugih članova van škole u zavisnosti od potreba

Kako se donose odluke na sastancima?

 Iznošenje mišljenja, Raspravljanje o iznešenim prijedlozima, kolektivno(zajedničko)odlučivanje o izvodljivim predlozima

Da li članovi Eko-odbora informišu kolektiv o svom radu?

 Redovno

 

KORAK 2 - OCJENA STANJA ŽIVOTNE SREDINE

 

Koja od sledećih tema ste kompletirali?

 

 

Tema  

Čekirati

 

Kratko obrazloženje?

Globalno građanstvo  

 

x

 

 Preko sredstava javnog informisanja, sajta vrtića

 

Energija

 

x

 

 U cilju energetske efikasnosti urađena fasada sa termo izolacijom, eloksirana bravarija na jednom objektu

 

Voda

 

x

 

 Redovno obilježavanje Dana vode, 22. mart kroz različite aktivnosti djece u vrtiću, čišćenje rhječnih korita,

 

Školsko dvorište (vrt, bašta)

 

x

 

Svakodnevno održavanje dvorišta vrtića, čišćenje, sadnja cvijeća, postavljanje tabli sa eko porukama...

Potrošnja i otpad

 

x

 

 Sprovođenje aktivnosti kroz reciklažu otpadnog materijala, postavljanje kontejnera za različit otpad, učestvovanje u projektu Čepom do osmjeha...

 

Transport

 

x

 

 Transport obavlja Preduzeće za komunalne usluge

 

Bezbijednost hrane, ishrana i održiva poljoprivreda

 

x

 

 Poštovanje normi ishrane, promovisanje zdravog načina ishrane po HASAP (HACCP) programu...

 

Klimatske promjene

 

x

 

 Obilježavanje svih ekoloških datuma kroz aktivnosti u učionicama, izrada panoa,

Održivi gradovi

 

x

 

 „Kakav želim i kakav ne želim da izgleda moj grad“, izrada radova uz pomoć vaspitačica

Biodiverzitet

 

x

 

 Obilježava se dan biodiverzanta, izrada panoa.

 

 

 

KORAK 3 – Akcioni plan

Ko je bio uključen u razvijanje Akcionog plana za svaku od tema i kako ste podijelili Akcioni plan na nivou vrtića?

 

Teme

Kratko obrazložite

 Dan vode

 Obilježava se Dan vode, eko akcijama, izleti sa djecom, čišćenje.

 Dan biodiverzanta

 Obilježava se Dan biodiverzanta, priprema prezentacija, panoa.

 Održivi gradovi i zajednice

 Učiniti gradove i naselja inkluzivnim, bezbjednim, izdrživim i održivim

 

KORAK 4 Monitoring i evaluacija

Molimo vas podijelite sa nama kako ste obavljali proces monitoringa i evaluacije. Prilikom odgovaranja na ova pitanja pogledajte svoj Akcioni plan.

 

Da li ste imali monitoring procesa dok ste implementirali program Eko-škola?

 DA

Koje dokaze imate pri ruci koji pokazuju kako je ispunjen svaki od ciljeva? (Npr, analize kao što su tablice, grafikoni)?

 Snimci, fotografije

Koji su neki od vaših najvećih uspjeha tokom implementacije programa Eko-škole?

 Učestvovanje u mnogim međunarodnim konkursima „ENO ART BEE CONTEST“ (program ENO PČELA),  Priznanje Opštine Pljevlja za najuređenije dvorište vaspitno-obrazovne ustanove JPU „Eko bajka“ povodom Dana proglašenja Crne Gore ekološkom državom, Učestvovanje u humanitarno-ekološkoj akciji sakupljanja plastičnih čepova radi pomoći djeci sa invaliditetom „Čepom do osmjeha“.

Koji su neki od vaših najvećih izazova tokom implementacije programa Eko-škole?

 Promjena svijesti građana za što veću zaštitu životne sredine

 

 

KORAK 5 Povezivanje  sa kurikulumom

 

Molimo vas da date tri primjera kako ste povezali program Eko-škole sa kurikulumom tokom nastave:

 Primjeri

Uzrast

Vaspitna oblast

Aktivnost

Primjer 1

 Mlađa vaspitna grupa

 Upoznavanje okoline

 Obilježavanje važnih ekoloških datuma, razvijanje kod djeteta osjećaj ljubavi prema prirodi 

Primjer 2

 Srednja vaspitna grupa

 Upoznavanje okoline

 Neposredno učestvovanje u ekološkim aktivnostima u okviru realizacije predviđenih aktivnosti kroz predviđeni plan i program

Primjer 3

 Starija vaspitna grupa

 Upoznavanje okoline

 Neposredno učestvovanje u ekološkim aktivnostima u okviru realizacije predviđenih aktivnosti kroz predviđeni plan i program, učenje djece da vole prirodu, sklonost ka praktičnom i samostalnom radu, davanje svog doprinosa u očuvanju prirode i uživanje u prirodi

 

KORAK 6 – Obavještavanje javnosti

 

Objasnite na koji način ste uključili školu i širu zajednicu u program Eko-škole:

Kako širite informacije o programu Eko-škole unutar ustanove?

 

 Obavještavanje putem sajta, sjednice stručnih organa, roditeljski sastanci, oglasna tabla.

Kako ste obezbijedili uključivanje šire zajednice vaše ustanove u aktivnosti programa Eko-škole?

 

 Redovna saradnja sa medijima, redovno učestvovanje u emisijama ekološkog sadržaja, ekološki magazin, izložba likovnih radova povodom Dana Opštine i  prezentacija dječijih likovnih radova „Kakav želim i kakav ne želim da je moj grad“ koji je nastao posle ekoloških patrola i uočavanje nedostataka

Da li ste imali neke posebne događaje?

 

 Dan planete zemlje je ujedno i Dan naše Ustanove koji se svake godine obilježava kroz aktivnosti, priredbe, pozorišne predstave sa ekološkim sadržajima, akcija sađenja cvijeća i drveća pod nazivom „Dijete je cvijet planete“, saradnja sa roditeljima u zajedničkim ekološkim aktivnostima (roditelji donose rasade cvijeća), obilježavanje Dana šuma kroz sađenje drveća u dvorištu vrtića, postavljanje ekoloških poruka u dvorištu vrtića.

Da li ste uspostavili komunikaciju sa nekom drugom ustanovom u vašem području, u vašoj regiji, ili u drugim zemljama da podijelite vaša iskustva?

 

 Uspostavljanje saradnje sa vrtićem „Zvezdani gaj“ iz Beograda koji je dao naziv našoj Ustanoviu „Eko bajka“, poziv Ministarstva turizma za otvaranje sajma ekologije u Budvi, saradnja sa svim lokalnim školama, NVO koje se bave ekologijom - kao prepoznati u ovoj sredini učestvujemo na ekološkim aktivnostima koje oni preduzimaju.

 

KORAK 7 Eko-kod

 

Ukratko opšite kako je vaš Eko-kod razvijen.

 Na sjednicama stručnog vijeća od više predloga izabran je predlog sa većinskim brojem glasova 

Gdje je objavljen?

 Objavljen je na sajtu i ujedno predstavlja logo naše Ustanove.

Kako ste obezbijedili da svi učenici budu upoznati sa njim?

 Kroz redovne aktivnosti u učionicama i slikovito upoznavanje sa svim  detaljima koji se nalaze na logu vrtića.

 

INFORMACIJE OD DIREKTORA

 

Kratko objasnite kako vidite razvijanje programa Eko-škole u budućnosti.

 Kontinuiranim radom koji je dao velike rezultate na ovom polju i nastavljanje istim koracima u budućnosti.

Koji su benefiti od programa Eko-škole u vašoj školi?

 Najvažniji benefit je pravilno usmjeravanje djece i ljubavi prema životnoj sredini, podizanje ekološke svijesti i njen značaj za zdravlje svakog čovjeka. 

Kako ste uspjeli da obezbijedite podizanje svijesti i uključivanje kompletnog vrtića u program Eko-škole?

 Ekološke aktivnosti koje su realizovane u našoj Ustanovi podsticale su sve zaposlene da učestvuju u ekološkim aktivnostima. „Eko bajka“ ima svoj tim koji učestvuje u izradi ekoloških kostima za pozorišne predstave i obilježavanje važnih ekoloških datuma.

Kako je program Eko-škole integrisan u razvojni plan vrtića?

 Integrisan je kroz godišnji plan i program rada.